En cellmatare är den mest använda formen för materialetillförsel till pneumatiska transportsystem, både till tryck- och vakuum-transport.

Der finns en även en mängd andra applikationer, där en cellmatare med fördel används. T.ex. som simple kontroll av produktflödet vid dosering från en silo eller big-bag.

En cellematare är per definition den enklaste form av maskin, då den endast har en rörlig del, om man bortser från drivenheten.

En cellmatare består av ett rotorhus med in och utlopp, två gavlar samt en rotor. Rotorn är en axel med ett antal blad, som delar den i fickor. Bladen kan antingen vara fasta eller utbytbara.

Rotorn roterar i rotorhuset och kan således fylla produkten i fickorna när de är vända uppåt, och tömma fickorna, när de är nedåtvänd.

Rotorn är antingen direkt driven eller via kedjedrift.

Även med cellmatarens enkla konstruktion, löser den en rad olika funktioner:
  • Kontroll av produktflödet till en förutbestämd kapacitet
  • Separation av en tryckskillnad mellan två processer, t.ex. i ett vakuumtransportsystem
  • Fungerar som en explosionsbarriär
  • Fungerar som en flambarriär
  • Fungerar som en isolation av en process, t.ex. i ett spraytorn

Utöver att cellmataren ska fungera i en eller flera av ovanstående situationer, ska cellmataren även kunna hantera produkter med olika karakteristik.

Det finns två typer av cellmatare:
  • Genomfallssluss, där produkten passerar lodrätt igenom cellmataren
  • Genomblåsningssluss, där produkten passerar lodrätt in i slussen och slungas vågrätt ut från slussen med en luftström, som är skapad av antingen över eller under-tryck. Denna typ cellmatare används endast i pneumatiska tryck- och vakuumtransport system.

ATEX godkännande

Cellmatare kan användas som en barriär för både flammor och explosioner invändigt i en anläggning. Dvs. att en utbredning av en brand eller explosion kan stoppas vid cellmataren. Det är således inte onormalt att en cellmatare enbart är installerad i en anläggning på denna grund.

I detta tillfälle definierar ATEX direktivet 2014/34/EU cellmataren således: “Säkerhetssystem vilka kan begränsa det område som drabbas av en explosion, och som marknadsförs speciellt som autonoma fungerande system”

För att cellmataren ska kunna användas för detta, ska den vara typgodkänd av ett godkänt organ. Dvs. det är inte tillverkaren som kan ställa ut godkännande enligt kraven i ATEX direktivet.

Det godkända organet testar cellmataren och validerar dokumentationen och tillverkarens kvalitetssäkringssystem.

Respekteras kraven, ställs ett certifikat ut av det godkännande organet med förhållanden, gränser samt zoner var cellmataren får användas.

Tillverkaren är därefter ansvarig för att tillverka cellmatarna i förhållande till de givna specifikationerna, som godkännandet är utställt mot, samt korrekt uppmärkning av enheten.

De flesta cellmatare vi levererar är godkända som flam- och explosions-barriärer samt till installation i Ex zoner.

Vi levererar också tvåvägsfördelare och multiportfördelare till installation i Ex zoner.